Loading ....
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzęcinie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzęcinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. św. Floriana 75
32-051 Krzęcin
tel: (12) 270 60 29
fax: (12) 256 12 60
e-mail: spkrzecin@interia.pl
strona: spkrzecin.edupage.org
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
 
1. kompetencje stanowiące:
  a. uchwalanie regulaminu swojej działalności;
  b. coroczne uchwalanie planu pracy;
2. kompetencje jako zadanie:
  a. wyrażanie opinii o pracy nauczyciela przy dokonywaniu oceny jego pracy;
  b. wyrażanie opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
3.  uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
   a. przedstawianie radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   -  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
   -  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
   -   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
   -  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
   -  prawo prowadzenia sklepiku uczniowskiego;
   - prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
   - prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Pokaż informacje o artykule