Loading ....
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzęcinie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzęcinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. św. Floriana 75
32-051 Krzęcin
tel: (12) 270 60 29
fax: (12) 256 12 60
e-mail: spkrzecin@interia.pl
strona: spkrzecin.edupage.org
Kompetencje Rady Rodziców: 
 1.  w szkole działa Rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów;
 2. w skład Rady rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych;
  wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
 3. w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na
  pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
 4. kompetencje stanowiące:
    a. uchwalanie zasad tworzenia rady rodziców;
    b. uchwalanie regulaminu swojej działalności;
    c. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: Programu Wychowawczego Szkoły 
       oraz Szkolnego Programu Profilaktyki;
    d. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
       wychowania szkoły;
    e. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

     5. jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z
         Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki -
         programy te ustala dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
         Programy te obowiązują do czasu uchwalenia ich przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą
         Pedagogiczną;

         6. kompetencje jako zadanie:
             a. wspieranie statutowej działalności placówki;
             b.  aktywizowanie rodziców do działań podnoszących jakość placówki;
             c.  prowadzenie działań zgodnie z regulaminem Rady Rodziców;
             d.  uzgodnienie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju ucznia;

7.  uprawnienia:
a.  występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły lub placówki
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki;
b. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Pokaż informacje o artykule