Loading ....
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzęcinie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzęcinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. św. Floriana 75
32-051 Krzęcin
tel: (12) 270 60 29
fax: (12) 256 12 60
e-mail: spkrzecin@interia.pl
strona: spkrzecin.edupage.org

RADA PEDAGOGICZNA

  Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie:

 1.  zatwierdzania statutu i planów pracy szkoły;
 2. wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym promocji warunkowej oraz ukończenia przez nich szkoły;
 3. innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 4. ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 5. skreślenia z listy uczniów nie objętych obowiązkiem szkolnym;
 6. ustalania i nowelizowania regulaminu swojej działalności;
 7. szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
 8. zatwierdzania wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar;

Do zadań Rady Pedagogicznej należy: 

 1. przygotowywanie projektu statutu szkoły lub placówki albo jego zmian;
 2. opiniowanie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły lub placówki;
 4. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz programu wychowania przedszkolnego
 5. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 6. opiniowanie propozycji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziałów nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 7. opiniowanie ustalonego przez organ prowadzący kandydata do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły gdy do konkursu na to stanowisko nie zgłosił się  żaden kandydat lub gdy w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
 8. opiniowanie pracy dyrektora w celu dokonania jego oceny pracy lub przedłużenia kadencji;
 9. wyrażanie zgody (na wniosek dyrektora szkoły) do udziału w posiedzeniach rady osób z głosem doradczym;wyłanianie przedstawiciela rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela   
  od ustalonej oceny pracy;

Rada Pedagogiczna uprawniona jest do:

 1.  występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce;
 2. wnioskowania do przewodniczącego rady o zaproszenie do udziału w posiedzeniach rady osób z głosem doradczym;
 3. wypowiadania się - jako organ kolegialny - w sprawach jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

 Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady są protokołowane komputerowo - czcionka 12, drukowane i bindowane.

Pokaż informacje o artykule