Loading ....
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzęcinie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzęcinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. św. Floriana 75
32-051 Krzęcin
tel: (12) 270 60 29
fax: (12) 256 12 60
e-mail: spkrzecin@interia.pl
strona: spkrzecin.edupage.org
Strona główna => Organy zespołu => Dyrektor

Dyrektor Szkoły
 
Godziny przyjmowania stron:
 
poniedziałek, wtorek, piątek - 9:00 - 11:00
środa, czwarte - 12:00 - 14:00

  Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, w szczególności :

 1.  tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                          
  i opiekuńczych szkoły;
 2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania.
 3. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy
  i   stosunków pracowniczych;
 4.  wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 5. współdziałanie z organem prowadzącym placówkę, realizowanie jego zaleceń 
  i wniosków;
 6. organizowanie zebrań rady pedagogicznej zgodnie z Regulaminem jej działalności
 7. przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy placówki, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie Pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej placówki Radzie Rodziców;
 8. ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 9.  przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 10. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do uchwalenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 11. opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;                                                                                                                                                
 12. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
 13. współpraca z Samorządem Uczniowskim;
 14. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych
 15. przepisach (Rozporządzenie MEN dotyczące nadzoru pedagogicznego), w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji;
 16. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do placówki, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;
 17. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 18. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
 19. dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe, problemowo –zadaniowe; pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany na wniosek zespołu przez dyrektora;
 20. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;
 21. załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły;
 22. określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
 23.  współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
  -        ustalanie regulaminów pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły;
  -        ustalanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 24. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;
 25. zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 26. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły;
 27. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą placówki;
 28. organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 29. współdziałanie z organem prowadzącym placówkę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły;
 30.  nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych.
Pokaż informacje o artykule