Loading ....
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzęcinie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzęcinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. św. Floriana 75
32-051 Krzęcin
tel: (12) 270 60 29
fax: (12) 256 12 60
e-mail: spkrzecin@interia.pl
strona: spkrzecin.edupage.org
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie.
Siedziba: ul. św. Floriana 75, 32-051 Krzęcin;
Przedszkole Samorządowe im. gen. Stanisława Hallera w Polance Hallera
Siedziba: Polanka Hallera 37, 32-052 Radziszów;
powiat krakowski, woj. małopolskie.
Organ prowadzący: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
Obwód szkolny: wieś Krzęcin, Grabie, Polanka Hallera, Gołuchowice.
Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
Szkoła posiada sztandar i logo.
Uroczystości państwowe i szkolne rozpoczynają się wprowadzeniem sztandaru
i odśpiewaniem hymnu państwowego.
Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności
 1. czas pracy szkoły,
 2. ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
 4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
Arkusz organizacyjny szkoły zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Szkołę.

Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoła posiada
 1. 4 sale edukacji wczesnoszkolnej,
 2. 1 pracownię komputerową (12 stanowisk),
 3. 4 sale kształcenia na II etapie edukacyjnym,
 4. 2 sale oddziału przedszkolnego w szkole,
 5. salę gimnastyczną z zapleczem i szatniami,
 6. plac zabaw,
 7. pomieszczenie biblioteki szkolnej,
 8. świetlicę szkolną,
 9. stołówkę szkolną,
 10. pokój pedagoga i psychologa,
 11. szatnię szkolną,
 12. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 13. kuchnię z zapleczem

 

Pokaż informacje o artykule